تعیین جمله در دنباله با ویژگی قدر نسبت درسومین تفاضل.pdf

فرمول عمومی برای تعیین جمله ها در دنباله هایی با ویژگی، « قدر نسبت درسومین تفاضل »

در این مقاله فرمولی برای تعیین مقدار جمله ها در دنباله هایی با ویژگی«  قدر نسبت در سومین تفاضل »  معرفی می شود.

Beyond math . All rights reserved