فرمول عمومی تعیین کلیه انواع اعداد استرلینگ و آر-استرلینگ های مربوطه

روابط بازگشتی، برای تعیین کلیه انواع اعداد Stirling و r- Stirling مربوط به آن، بر اساس آرایه های منشور عددیآرایه منشور عددی چیست:مجموعه ای از آرایه های مربعی با چینش متوالی بشرح زیر می باشد. های منشور عددیآرایه منشور عددی چیست:مجموعه ای از آرایه های مربعی با چینش متوالی بشرح زیر می باشد. برای مطالعه آرایه منشور عددی وسایر مطالب مرتبط با این مقاله به آدرس های زیر مراجعه فرمایید. OEIS,( A002411 , A000537 , A100177 , A100145 , A000217 , and other related articles )

Beyond math . All rights reserved