روابطی از اعداد استرلینگ با اعداد توان دار و فاکتوریل

تحقیق و نویسندگان : محمد رضا سراجیان اصل و الناز سراجیان اصل و شیوا سراجیان اصل

در فرمول های زیر اعداد استرلینگ نوع دوم ضرایب کسرهای فاکتوریلی می باشند که خود نشانگر روابط میان اعداد استرلینگ و اعداد توان دار و نیز فاکتوریل ها  می باشد

Beyond math . All rights reserved