فرمول عمومی برای محاسبه سری ها دردنباله های حسابی از نوع ساختمان، و تعیین حاصل جمع سری های تواندار

در این مقاله فرمول کلی برای محاسبه حاصل جمع تعداد " t " جمله ، از دنباله هایی با ویژگی تفاضل گیری های چند مرتبه ای برای بدست آمدن مقدار تفاضل مشترک، ( دنباله ساختمان یا مرتبه ای ) بر پایه ضرائب " اعداد استرلینگ نوع اول " معرفی می گردد Nth difference sequences

 
Beyond math . All rights reserved