اعداد استرلینگ نوع دوم، حاصل جمع اعداد دو آرایه مثلثی ، انسان و جن

آرایه مثلثی استرلینگ نوع دوم، حاصل جمع اعداد دو آرایه مثلثی مجزای، انسان و جن

هر یک ازاعداد آرایه مثلثی استرلینگ نوع دوم، از مجموع دو عدد، از دو آرایه مثلثی مجزا، با عنوان های ( انسان و جن ) و با رابطه بازگشتی همسان با رابطه بازگشتی حاکم در آرایه مثلثی استرلینگ نوع دوم، تشکیل می یابد. 

 
Beyond math . All rights reserved