6 فرمول عمومی برای محاسبه سری ها دردنباله های حسابی بر اساس.pdf

در این مقاله فرمول کلی برای محاسبه حاصل جمع " t " جمله ، (سری ها) از دنباله هایی با ویژگی تفاضل گیری های چند مرتبه ای برای بدست آمدن مقدار تفاضل مشترک، بر پایه  " اعداد استرلینگ نوع اول " معرفی می گردد. پیشتر، این گونه از محاسبات برای دنباله هایی با مرتبه بالا از (f)، با زمانبری و پیچیدگی حل دستگاه معادلات (f) معادله و (f) مجهول، و نیز محاسبات ماتریسی متعدد انجام می گردید. 

 
Beyond math . All rights reserved